Dodavatel technických materiálů pro výrobu nejen sportovní galanterie, ale i nekonečného zipu na povlečení.
Kategorie Přihlásit Košík
BEDIMEX s.r.o. , Hronov (https://www.bedimex.eu/)
Úvodní stránka » Články

Články

Řadit dle: názvu | data | standardně
Strana 1

18.05.2018Zásady pro ochranu osobních údajů ve společnosti BEDIMEX s.r.o.

Zásady pro ochranu osobních údajů ve společnosti BEDIMEX s.r.o. Hronov

Úvodní ustanovení

Společnost BEDIMEX s.r.o., IČ: 62061046, se sídlem Hronov, Husova 106, PSČ 549 31, která je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 7230, kontaktní e-mailová adresa: bedimex@bedimex.cz (dále také jen „společnost“), poskytuje své služby v souladu s platnou legislativou a s osobními údaji zákazníků nakládá v souladu s platnými právními předpisy. Společnost je správcem.

Tímto dokumentem poskytujeme zákazníkům informace o zpracovávání jejich osobních údajů a o jejich souvisejících právech a povinnostech. Tento dokument může být dle potřeby revidován a aktualizován.

Prohlašujeme, že veškeré interní procesy týkající se zpracování osobních údajů probíhají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Při zpracování osobních údajů dodržujeme zásady zákonnosti zpracování osobních údajů a dále se zaměřujeme na zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizaci údajů, přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost osobních údajů.

Společnost zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak i automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že ke dni publikace těchto zásad nejsou závazně stanovena kritéria pro akreditaci subjektů oprávněných vydávat osvědčení dobré praxe při ochraně osobních údajů ani kritéria pro vydávání tohoto osvědčení, které by umožňovala certifikovat soulad našich postupů se shora uvedenými právními předpisy, deklarujeme, že veškeré interní procesy probíhající v naší společnosti jsou v souladu se shora uvedenými předpisy. Právní předpisy nevyžadují a v době publikace těchto zásad ani neumožňují získání certifikace; v případě následné existence akreditačních mechanismů, pokud nebudou závazné, si vyhrazujeme právo získat osvědčení (nebo pečetě, známky) akreditovaným subjektem nevyužít.

Jaké údaje zpracováváme a proč?

Zavazujeme k tomu, že nebudeme od vás požadovat větší rozsah údajů než je nezbytně nutné pro dosažení každého z níže uvedených účelů.

Pokud se rozhodnete využívat služeb nabízených společností BEDIMEX s.r.o., podmínkou pro jejich objednání, což znamená uzavření smlouvy se společností, od vás vyžadujeme při vytvoření zákaznického účtu sdělení následujících osobních údajů: jméno, adresu fakturační, adresu dodání, e-mailovou adresu, telefonní číslo, přihlašovací jméno a heslo. Na základě Vaši registrace do e-shopu tyto osobní údaje musíme zpracovávat za účelem vaší identifikace, autorizace a provozování vašeho zákaznického účtu. Zpracování osobních údajů nutných pro provozování zákaznického účtu zpracováváme i po ukončení poskytování služeb, a to za účelem možnosti objednávky dalších služeb bez nutnosti vytvářet nový zákaznický účet, neboť je to v zájmu naší společnosti.

Pro účely objednání služeb, jejich poskytování a vaši identifikaci zpracováváme rovněž vaše osobní údaje: jméno, adresu fakturační, adresu dodací, e-mailovou adresu, telefon (všechny tyto údaje dále mohou být označovány jen jako „základní identifikační údaje“) a případně další osobní údaje (např. ze vzájemné emailové či telefonické komunikace), které od vás v souvislosti s poskytovanou službou získáme a jejichž zpracování je nutné pro poskytování dané služby. Tyto osobní údaje musíme zpracovávat za účelem poskytování vámi objednaných služeb a bez jejich zpracování není možné vám tyto služby poskytovat.

Zde je výčet dalších osobních údajů, které zpracováváme v souvislosti s jednotlivými službami (pokud není některá služba uvedena, žádné další osobní údaje než shora uvedené zpracovávány nejsou):

 • IP adresa přístupu

Zpracování shora uvedených osobních údajů je nutné k uzavření a/nebo plnění smlouvy a nevyžaduje tedy váš souhlas. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro splnění smlouvy. Tyto osobní údaje nám nemusíte poskytnout, nicméně pokud nám tyto údaje neposkytnete nebo nebudete souhlasit s jejich zpracováním pro uvedené účely, budeme nuceni uzavření smlouvy s vámi odmítnout.

Součástí webhostingových služeb jsou e-mailové služby optimato.vshosting.cz. E-mailové zprávy přijaté na naše servery a určené našim zákazníkům jsou kontrolovány na přítomnost škodlivého softwaru, který je v případě přítomnosti pozastaven. Pro tento účel zpracování uplatňujeme zákonný důvod z titulu oprávněného zájmu zásahu pro zajištění síťové bezpečnosti. Zamezujeme šíření škodlivého softwaru do sítě naší společnosti, sítí cizích a zejména zařízení našich zákazníků.

V souvislosti s poskytovanými službami zpracováváme rovněž vaše osobní údaje týkající se poskytovaných služeb, zejména tedy údaje o druhu poskytovaných služeb, jejich rozsahu a ceně a informace o platební morálce. V prostorách naší společnosti, které jsou určeny pro styk se zákazníky, probíhá ukládání kamerových záznamů, které jsou rovněž osobními údaji, za účelem prevence vzniku škod. Všechny v tomto odstavci uvedené údaje získáváme v souvislosti s poskytováním služeb a ve spojení se základními identifikačními údaji je zpracováváme za účelem zlepšování poskytovaných služeb a/nebo pro případ ochrany zájmů naší společnosti (včetně případného vymáhání našich oprávněných nároků nebo ochranu práv naší společnosti v soudním nebo jiném řízení). Jelikož se tedy jedná o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti, nevyžaduje se váš souhlas. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů naší společnosti.

Osobní údaje našich zákazníků dále zpracováváme rovněž z důvodů plnění právních povinností. Z důvodů vyžadovaných zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy zejména z oblasti daní uchováváme dokumenty (v elektronické nebo papírové podobě) obsahující osobní údaje, zejména faktury a dokumenty, z kterých vyplývá právní důvod pro vystavení faktury) obsahující jméno a adresu zákazníků po zákonem stanovenou dobu. Osobní údaje spočívající v provozních, lokalizačních údajích a záznamech (tzv. logy), které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a s tím související IP adresy jsme povinni ukládat na základě § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Po uplynutí zákonem uložené lhůty (viz níže) tyto osobní údaje již pro tento účel zpracovávat nebudeme. Právním základem pro toto zpracování je splnění právních povinností. Jelikož tyto údaje od vás v souvislosti s poskytovanými službami musíme vyžadovat, resp. musíme je získávat z jiných zdrojů, neboť je to třeba pro splnění zákonných povinností, odmítnutí jejich poskytnutí nebo nesouhlas s jejich zpracováním by měl za následek, že bychom s vámi nemohli uzavřít smlouvu a poskytovat vám služby.

Osobní údaje zákazníků používáme rovněž pro marketing a pro propagaci našich produktů. Nikdy neposkytujeme osobní údaje pro marketingové účely třetích osob bez výslovného souhlasu našich zákazníků. Osobní údaj, kterým je e-mailová adresa, zpracováváme za účelem elektronického zasílání obchodních sdělení týkajících se produktů naší společnosti, to bez vašeho souhlasu v souladu s právními předpisy, neboť je to v oprávněném zájmu naší společnosti. Podmínkou zasílání těchto obchodních sdělení je, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet naší společnosti odmítnout souhlas s takovýmto využitím vaší e-mailové adresy i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud již toto využití e-mailové adresy dříve neodmítl. Pokud nám sdělíte, že se zasíláním těchto obchodních sdělení nesouhlasíte, přestaneme za tímto účelem vaše osobní údaje zpracovávat. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů naší společnosti.

Návštěvou internetových stránek naší společnosti nám rovněž sdělujete osobní údaje o vaší IP adrese, poloze, prohlížeči, systému nebo rozlišení obrazovky. Tyto osobní údaje jsou získávány prostřednictvím webových analytik Google a slouží pouze pro naši potřebu za účelem analýzy a zlepšování našich služeb. Jelikož jsou tyto údaje získávány a zpracovávány za účelem našich oprávněných zájmů, není požadován váš souhlas s tímto zpracováváním. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. Více o ochraně osobních údajů společností Google najdete v jejich zásadách.

V případě, že na svém koncovém zařízení při návštěvě webových stránek naší společnosti udělíte souhlas s ukládáním cookies, zpracováváme o vás záznamy chování z cookies souborů umístěných na webových stránkách naší společnosti, a to pro účely lepšího provozu těchto internetových stránek. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas.

Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání důvodu zpracování osobních údajů.

Osobní údaje, které jsou nutné k vedení zákaznického účtu, budou za účelem vedení zákaznického účtu zpracovávány po dobu poskytování služeb. Jestliže zákazník i po skončení poskytování služeb nezruší svůj zákaznický účet, budeme i nadále zpracovávat jeho osobní údaje, které jsou nutné k tomu, abychom jeho zákaznický účet mohli vést, a to po dobu 3 roků.

Provozní a lokalizační záznamy, které nám ukládá zákon zpracovávat, jsou uchovány po dobu 6 měsíců na základě zákonného důvodu plnění právních povinností, které nám ukládá § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Po ukončení poskytování objednané služby a po zániku všech souvisejících závazků z uzavřené smlouvy (včetně případné záruky) přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat a vymažeme je, pokud tyto osobní údaje nebo některé z nich nejsou zpracovávány pro jiný účel.

Pokud zpracováváme osobní údaje z důvodu plnění právní povinnosti, zpracovávání pro tento účel ukončíme po uplynutí stanovené lhůty.

Jsou osobní údaje poskytovány třetím osobám?

V případě, že objednané služby nebo jejich část zajišťujeme prostřednictvím jiných osob (např. doručovatel zásilek, certifikační autorita) nebo poskytnutí objednané služby nezbytně vyžaduje předání osobních údajů další osobě (např. dopravci zásilek), poskytneme těmto třetím osobám vaše osobní údaje, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném pro poskytnutí objednané služby. K tomuto nakládání s osobními údaji jsme oprávněni bez vašeho souhlasu, neboť bychom v opačném případě nebyli schopni splnit smlouvu a vám požadovanou službu poskytnout. Vždy však jsme povinni zajistit, aby tyto třetí osoby dodržovaly veškeré povinnosti související s ochranou osobních údajů a vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu nevyužívaly za jiným účelem. Pokud není specifikace třetí osoby, které budou osobní údaje předány, uvedena v těchto zásadách, bude vám sdělena při objednání služby.

Předávání osobních údajů třetím osobám probíhá u těchto služeb a v tomto rozsahu:

 • Poskytování komerčních certifikátů (SSLmarket.cz): osobní údaje jsou předány certifikační autoritě DigiCert (DigiCert, Inc., 2801 North Thanksgiving Way, Suite 500, Lehi, Utah 84043, USA) pro provedení ověření, a to jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo fyzické osoby
 • V případě služby hostingu přes ORDIS e-shop je předáno jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa zákazníka za účelem sběru vytvořených objednávek přes e-shop společnosti SOFICO-CZ, a.s., IČ: 27509893, se sídlem Svitavy, U Vodárny 5, PSČ 568 02. Ta zajišťuje sběr objednávek a distribuci našich sdělení pro zákazníky.
 • Zasílání zakázek: při objednávce zboží (služeb) se předávají osobní údaje dopravci a doručovateli, a to jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Kdo má k osobním údajům přístup?

Přístup k vašim osobním údajům v naší společnosti mají pouze osoby, u kterých to nutně vyžaduje dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Za tímto účelem v naší společnosti probíhá pravidelný audit.

Zaměstnanci odbytu a expedice mají přístup pouze k těm osobním údajům, které potřebují pro autorizaci požadavků a identifikaci zákazníka. Tento přístup je nutný pro pravidelné vyřízení zakázek.

Zaměstnanci mající přístup k osobním údajům jsou patřičně proškoleni o jejich ochraně a jsou povinni dodržovat mlčenlivost.

Jaká máte další práva související s ochranou vašich osobních údajů?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte právo

 1. získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovány,
 2. získat od nás informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování nebo kritériích pro její určení, o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od vás, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 3. získat od nás kopie vašich zpracovávaných osobních údajů, pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob,
 4. na opravu nepřesných osobních údajů, které o vás budeme zpracovávat,
 5. na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro další zpracování těchto osobních údajů,
 6. na omezené zpracování vašich osobních údajů do doby vyřešení podnětu, pokud budete popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte námitku proti jejich zpracování,
 7. na oznámení ze strany naší společnosti v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů; dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí; na základě žádosti vám můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích,
 8. na přenositelnost údajů, které se vás týkají, tedy máte právo získat od nás osobní údaje, které se vás týkají, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat naši společnost o předání těchto údajů jinému správci; to však pouze tehdy, pokud se zpracování provádí automatizovaně a naše společnost tyto údaje získá na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, a je-li předání technicky proveditelné,
 9. právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu naší společnosti nebo proti šíření obchodních sdělení,
 10. odmítnout zpracování vašich osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení,
 11. kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, pokud je naše společnost zpracovává na základě vašeho souhlasu; tímto odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na vašem souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

V případě vašich pochybností o souladu zpracování vašich osobních údajů s právními předpisy máte možnost podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (viz www.uoou.cz).

Tyto zásady jsou účinné od 25.5.2018

25.04.2022Rozměry zdrhovadlových pásů

Spirála - 100 % polyester  (rozměry jsou pouze orientační)  
Type A=ribbon B=width C=height
WS0 - S40 25 mm 4,00 mm 1,45 mm
WS10 - S60 30 mm 6,00 mm 1,80 mm
WS20 - S80 35 mm 8,00 mm 2,25 mm
AT 05 - No5 30 mm 6,00 mm 2,60 mm
AT 10 - No7 32 mm 6,40 mm 2,65 mm
RS 10 - No7 32 mm 6,40 mm 2,65 mm
AT 15 - No8 36 mm 7,10 mm 2,80 mm
AT 20 - No9 36 mm 8,00 mm 2,80 mm
AT 25 - No10 44 mm 10,00 mm 3,80 mm

22.01.2015Technické tkaniny - základní pojmy a definice

Tkaniny – základní definice

Textilie
souhrnný název pro textilní surovinu a z té vyrobený polotovar a výrobek. Za textilii je považován i výrobek, který obsahuje i jinou než textilní surovinu, pokud vlastnosti textilního povrchu nebo fyzikálně technologické vlastnosti textilie jsou podstatné pro použití výrobku a netextilní materiál má jen doplňující význam.

Tkanina
plošná textilie skládající se ze dvou i více soustav osnovních a útkových nití, které jsou navzájem provázány v kolmém směru plátnovou, keprovou nebo atlasovou vazbou. Tkaniny rozdělujeme podle použitých surovin a způsobu zpracování na bavlnářské, hedvábnické, vlnařské a lnářské.

Konstrukce tkaniny
vyjadřuje hlavní a zásadní stavební prvky tkaniny, k nimž patří vazba, dostava, druh nitě, materiálová kompozice, plošná hmotnost, úprava, případně i vzor, tvořený snováním a házením.

Dostava
udává počet osnovních a útkových nití na šířku a délku 1 cm tkaniny. Je to hustota tkaniny vyjádřená v osnově a útku. Označuje se také zlomkem, v němž čitatel udává počet nití osnovních a jmenovatel útkových.

Útek
soustava příčných nití ve tkanině, je více zvlněná než osnovní nitě.

Osnova
soustava podélných nití ve tkanině. Jsou s ní souběžné pevné kraje tkaniny. Obvykle je méně zvlněná než útkové nitě, čímž lze zjistit polohu tkaniny z malého vzorku.

Střída
střída vazby tkaniny je určitý počet osnovních a útkových vazných bodů, který se ve vazbě tkaniny pravidelně a neustále opakuje.

Vazný bod
místo na tkanině, kde se kříží osnovní a útkové nitě. Rozeznáváme osnovní vazný bod, kdy osnovní nit je nad nití útkovou, útkový vazný bod, kdy útková nit je nad nití osnovní.  

Tkaní
vzájemné opakované provazování a sjednocování soustavy osnovních a útkových nití v plošnou textilii pomocí některého ze tří systémů vazeb (plátnové, keprové, atlasové) na tkalcovském stavu. Technologií tkaním jsou vyráběny tkaniny, stuhy a koberce.

Vazba
je způsob, kterým je vzájemně provázána u tkanin soustava podélných osnovní a příčných útkových nití, u pletenin způsob vzájemného provázání nití. Má vliv na pružnost, pevnost, omak, splývavost, strukturu, tepelnou izolaci a celkový vzhled textilie. Základní tkalcovská vazba je plátnová, keprová a atlasová. Kromě nich se rozlišuje množství vazeb odvozených a složených. K základním pletařským vazbám patří zátažné a osnovní pleteniny v jednolícním a oboulícním provedení.

Základní vazba tkaniny
je plátnová vazba, keprová vazba a atlasová vazba, z nichž jsou podle určitých pravidel vytvořeny mnohé další odvozené, smyšlené a dvojité vazby.

Plátnová vazba
nejjednodušší a nejhustěji provázaná oboustranná základní vazba se stejným. vzhledem lícní i rubní strany tkaniny. Má nejmenší střídu 2/2, kdy dvě nitě osnovní a dvě útkové jsou různě provázány. Používá se u všech druhů tkanin. K nejužívanějším plátnovým vazbám odvozeným patří rypsová, zvětšené plátno, panama apod.

Keprová vazba
má nejmenší střídu S/3, takže se střídají vždy tři osnovní a tři útkové nitě v různém provázání, které se stále opakuje, a tím je vytvářeno úhlopříčné řádkování. Jestliže na lícní straně převládají osnovní nitě, je to keprová vazba osnovní, útková keprová vazba má na lícní straně převahu útkových nití. Používá se u nejrůznějších typů tkanin. K neznámějším keprovým vazbám odvozeným patří: křížový, lomený, přerušovaný, přisazovaný, složený, stínový, víceřádkový, vícestupňový, zesílený a zpáteční kepr.

Atlasová vazba
má nejmenší střídu 5/5, vzdálenost vazných bodů i jejich směr se řídí postupným číslem, které je stanoveno podle určitých zásad a podle velikosti střídy vazby. U atlasové vazby útkové na lícní straně převládají útkové nitě, osnovní atlasová vazba má na lícní straně převahu osnovních nití. Vazné body se v atlasu pravidelném vzájemně nedotýkají. Atlasová vazba dává tkanině hladký a lesklý povrch. Nejčastěji se používá atlasová vazba u hedvábnických tkanin, běžně se však používá i u tkanin bavlnářských a vlnařských. K nejužívanějším atlasovým vazbám odvozeným patří nepravidelný atlas, přisazovaný atlas, smíšený atlas, stínovaný atlas, zesílený atlas a adria vazba.

Rypsová vazba
odvozená plátnová vazba, která je vytvořena zesílením (přidáním) vazných bodů po osnově nebo po útku, čímž na tkanině vzniknou charakteristická žebra. Ryps podélný má žebra ve směru osnovy, ryps příčný má žebra napříč tkaninou ve směru útku

Referenční vzorek
vzor či předloha určená k posouzení jakosti k textilie z hlediska technických znaků, odpovídajících stanoveným normám. Musí mít všechny náležitosti a údaje dohodnuté mezi výrobcem a odběratelem.

22.01.2015Technická tkanina - vlastnosti a úpravy

Tkaniny – vlastnosti a úpravy

Režná tkanina
Neupravená tkanina - tkanina přirozeného zabarvení charakteristického pro použitý druh přírodního materiálu.

Užitková vlastnost
schopnost a způsobilost tkaniny nebo pleteniny plnit fyzikální a chemické vlastnosti pro stanovený účel jejich použití. Může k nim patřit trvanlivost, mačkavost, míra ošetřování a odolnost proti jiným deformacím.

Kategorie tkanin
skupina tkanin vymezená tradičně ustálenými znaky, které udávají výrobci, odběrateli a spotřebiteli vlastnosti t., složení použitých surovin, jejich popis, konstrukci, technologii úpravy a účel použití. Je to obzvláště vzhled, omak, pružnost, pevnost, příp. i barevnost a někdy i konkrétní informace o použitých surovinách, nitích a hmotnostech.

Úprava
všeobecný název pro všechny technologické postupy zušlechťování textilií, které po tkaní nebo pletení mají zlepšit jejich vzhled, povrch, omak a další vlastnosti. Konečná úprava může být trvalá, tedy nevypratelná, nebo s omezenou dobou trvání. Úpravy rozdělujeme na mechanické (za sucha) a chemické (za mokra). Základní konečné upravy jsou: antistatická úprava, barvení, broušení, dekatování, fixace, flaušová úprava, hydrofobní úprava, nepromokavá úprava, nehořlavá úprava, antistatická úprava, proti plísňová úprava atd.

Fixace
zušlechťovací proces, kterým, se ustalují nebo zlepšují vlastnosti syntetických vláken, nití nebo hotových textilií, případně se zabraňuje jejich pozdějším deformacím. Principem f. je uvolnění vnitřní struktury vláken, přizpůsobení požadovaným rozměrům a tvarům, při stabilizaci tohoto stavu. F. syntetických materiálů se provádí působením suchého tepla (horkým, vzduchem, kontaktním teplem, sálavým teplem) nebo působením vlhkého tepla (sytou nebo prohřátou párou při teplotě 110 až 130 °C). Polyamidová a polyesterová vlákna se fixují působením suchého tepla ( polyamid až 175°C, polyester až 205°C). 

Kalandrování
úprava používaná u bavlnářských, hedvábnických, méně u vlnařských tkanin, které při ní procházejí mezi dvěma i více válci, jež jsou tvrdé, z oceli, a měkké, s papírovým nebo bavlněným povrchem. Přitlačováním se získá tkanina s hladkým, lesklým vzhledem a plným omakem.

Broušení
povrchová úprava, používaná nejčastěji u bavlnářských, méně u vlnařských a polyesterových tkanin. Tkanina při ní prochází brusnými válci opatřenými smirkovým nebo skleněným prachem. Na tkanině se vytvoří hladký vlasový povrch, jímž se získá měkký sametový omak. 

Bělení
Postup, který se provádí ve vodním prostředí před, během nebo po postupu praní, vyžadující použití oxidačního prostředku, buď chloru nebo oxidačních/nechlorových prostředků, za účelem odstranění nečistot a skvrn a/nebo zlepšení bělosti. Bělení chlorem - prostředek uvolňující chlornanové ionty v roztoku, např. chlornan sodný Oxidační/nechlorový bělící prostředek - prostředek uvolňující oxidační látky v roztoku Aktivátor bělení - prostředek umožňující, aby bělení probíhalo při nižších teplotách praní. 

Nehořlavá úprava
uplatňuje se u tkanin, z nichž se zhotovují pracovní oděvy pro riziková pracoviště, a u bytových textilií. Používá se při ní hydrogenfosforečnanu amonného a močoviny. Tkaniny s n. u. při přímém styku s plamenem zuhelnatí, ale nedochází k rozšíření ohně.

Antistatická úprava
slouží k odstranění nežádoucích účinků elektrostatického náboje syntetických vláken, která se nabíjejí elektrostatickou elektřinou při výrobě i nošení tkanin a pletenin. Elektrostatický náboj způsobuje nežádoucí přilnavost a špinivost. A. ú. se provádí antistatickými chemickými přípravky, které působí dočasně nebo trvale.

Impregnace
napouštění, nánosování chemických prostředků, které odrážejí vodu, na textilie k dosažení nepropustnosti vody nebo vodných roztoků.

Impregnovaná tkanina
Je zušlechťovaná plošná textilie, která obsahuje buď na svém povrchu nebo i uvnitř všechny potřebné chemikálie a textilní pomocné přípravky (TPP) dle stanoveného technologického předpisu za účelem provedení kvalitní a) předúpravy - např. praní či vyvářky, bělení apod. b) vlastní mokré úpravy - např. barvení, potiskování apod. c) vlastní suché úpravy - např. kalandrování, počesávání apod. d) konečné či speciální úpravy - např. nemačkavé, nežehlivé, vodoodpudivé a pod.

Hydrofobní (HF), vodoodpudivá úprava – (W/R water repel)
používá se u tkanin určených hlavně na oděvy, které mají chránit před deštěm a vodními roztoky. Druhy hydrofobního přípravku ovlivňuje jakost provedené ú. i její stálost při praní nebo chemickém čištění. Úprava se provádí zaplněním pórů tkaniny filmotvornou sloučeninou nebo nanesením sloučenin, které odpuzují vodu a mají vysoké povrchové napětí na jednotlivá vlákna či tkaninu.

  Vodoodpudivostí nazýváme schopnost textilií do určité doby odolávat dešti. Vodoodpudivé textilie nenasáknou déšť do své struktury okamžitě, ale naopak tvoří na povrchu izolované kapky, které můžeme např. klepnutím z oděvu snadno odstranit. Nezaměňujte tuto vlastnost s nepromokavostí.

Textilie s vodoodpudivou úpravou jsou tedy schopny po určitou dobu ochránit před promoknutím, ne však po delší dobu, ne za silného deště a ne v případě, kdy z určitých příčin je voda mechanicky vtlačována do látky, jako např. při silném větru, při otírání oděvu o různé předměty jako větve stromů, trávu apod. Vodoodpudivosti se dociluje různými tepelnými nebo chemickými úpravami tkaniny.

 Doba, po kterou si materiály udrží schopnost odpuzovat vodu, je různá. Záleží na způsobu úpravy. V každém případě se však vodoodpudivost po určité době ztrácí vlivem mechanického působení, působením deště - kyselé deště situaci zhoršují, znečištěním textilie a i vlastním praním, zvláště při používání nevhodných pracích prostředků. Vodoodpudivost textilií je proto třeba obnovovat. Máme k tomu řadu prostředků, které zakoupíte i s návodem ve všech outdoorových prodejnách. 

Nepromokavost, voděodolnost
  Aby materiál dokázal odolávat vytrvalejším vodním srážkám, musí být voděodolný a k tomu je třeba jiných technologií a úprav, než těch, které postačují v případě vodoodpudivosti.

Prvním způsobem je nanášení porézní hmoty na vlastní textilii. Tím vznikají tzv. zátěrované materiály.

  Schopnost materiálu odolávat vodě se vyjadřuje výškou vodního sloupce, který je tento materiál schopen udržet, než začne bezprostředně vodu propouštět. Většinou se udává v mm vodního sloupce a platí, že čím vyšší sloupec materiál udrží, tím více je schopen odolávat promoknutí. 

Zátěr nebo nánost PVC,PUR nebo ULY vrstvy
je plastik na podkladu, vyrobený pigmentovaným nánosem plastu na tkaninu nebo jiný podkladový materiál. K nánosování se používá plastů z polyvinylchloridu(PVC), polyurethanu(PUR) a polyakrylátu(AKR) nebo jejich kombinací.

22.01.2015Údržba technických tkanin

Technické tkaniny ze 100% polyesteru 600D/600D , jako je BETEXIN nebo KORTEXIN, bývají s nánosem PUR, AKR, ULY nebo PVC.

Vrchním materiálem (lícovým) je PES a proto doporučujeme tuto údržbu :

- čistit lehce silonovým kartáčem

- silněji znečistěné čistit "suchou pěnou" používanou na čalouněný nábytek dle návodu výrobce

- po zmoknutí pozvolna sušit při pokojové teplotě

- výrobek nesmí být přetěžován, hmotnost obsahu musí být vždy úměrná charakteru a pevnosti materiálu

- výrobek používejte k účelu, na který byl určen

 Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou životnosti výrobku, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může výrobek, vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání, vydržet.

27.05.2015Minimální délka přestřihu a počet přestřihů v návinech-suché zipy

Adjustace, balení - výpis z normy

61.        Uzávěr se dodává nezapnutý, navinutý na kotoučích, nebo nastříhaný na krátké kusy.

62.        Požadavky na kotouče uzávěru 1. volby jsou v tab. 3. Kotouč s větším počtem odstřihů než je zde uveden musí být zařazen do 2. volby.

Tab. 3   požadavky  na  kotouče  uzávěru

Šířka uzávěru

v / mm /

Délka návinu

v / m /

Délka odstřihu

nejméně / m /

Počet odstřihů

v kotouči nejvýše

16

20, 25, 30

38, 50

10

20

25

0,5

0,5

0,5

3

5

6

63.        Odstřihy musí být v kotoučích spojeny. Spojují se ústřižkem stuhy opačného charakteru.

26.05.2015Přestřihy v návinech lemovek, keprovek, stuh, pruženek a popruhů

33. Nejmenší přípustné délky odstřihů jsou pro:

                  stuhy           - jednoosnovní                                                                                               5   m

                                       - víceosnovní                                                                                                  3   m

                                       - záclonovky                                                                                                   5   m

                                       - žakárské   do šířky 25 mm                                                                        3   m

                                                           širší než 25 mm                                                                     1,5   m

                                       - etiketovky, číslovky a záložky                                                  nestanovena

                                      - ostatní                                                                                                           3   m

                  pruženky    - pro obchodní organizace                                                                           3   m

                                       - ostatní                                                                                                           2   m

                  popruhy      -                                                                                                                         1   m

         34.   Nejvyšší přípustné počty přestřihů v návinech jsou v tab. 7. Neplatí pro etiketovky, číslovky, záložky a kusové výrobky,  pro něž se vzhledem k použití jednotlivých etiket, čísel a záložek počty přestřihů nestanovují.

TAB 7.POČTY PŘESTŘIHŮ

Délka návinu v  / m /Nejvyšší přípustný počet přestřihů pro

stuhy

mimo žakárských

žakárské stuhy

a pruženky

popruhy
  do3 ---
přes3do10 121
přes10do30 233
přes30do60 475
přes60do100 6117
přes100   se stanoví individuálně, s ohledem na druh výrobku

         35.   Přestřihy v návinech jsou buď nespojeny, nebo jsou spojeny jedním z těchto způsobů:

                  a) slepením konců přeložených přes sebe latexovým, nebo jiným vhodným lepidlem

                  b) přelepením konců přiložených těsně k sobě lepicí páskou

                  c) sešitím konců přeložených přes sebe

                  d) spojování svařováním

         36.   Délka spoje nesmí přesáhnout 50 mm.

         37.   Pevnost lepeného spoje při podélném zatížení musí být nejméně 25 N.

         38.   V návinu smějí být navinuty jen přestřihy výrobku jednoho druhu, šířky, barvy, desénu a jakosti.

         39.   Vnější konec navinutého výrobku musí být zajištěn proti samovolnému odvinutí.

22.01.2015Symboly pro ošetřování textilií

Ošetřování textilií; symboly pro ošetřování textilií
grafické symboly na textiliích vyjadřují způsoby jejich o. a současně udávají základní principy povinností označovat textilní výrobky těmito symboly.

Symboly pro ošetřování textilií
Systém grafických symbolů, určených pro použití při označování textilních výrobků, poskytujících informace pro zajištění prevence proti nevratným poškozením výrobku během postupu ošetřování textilie. Obsahuje následující postupy domácího ošetřování: praní, bělení, sušení po praní a žehlení. Obsahuje rovněž postupy profesionálního ošetřování textilií při chemickém čištění a čištění za mokra, ale netýká se průmyslového praní. Připouští však, že informace poskytované čtyřmi symboly pro domácí ošetřování je možné používat i v profesionálních čistírnách a prádelnách.

Praní
Postup čištění textilních výrobků ve vodní lázni Praní zahrnuje všechny nebo některé operace ve vhodných kombinacích: - namáčení, předpírání a vlastní praní - obvykle prováděné se zahříváním, mechanickým působením a za přítomnosti detergentu nebo jiných prostředků - a máchání; - odstraňování vody, např. odstřeďováním nebo ždímáním prováděným během a/nebo na konci výše uvedených operací. Tyto operace se mohou provádět strojně nebo ručně.

Profesionální ošetřování textilií
Profesionální chemické čištění a profesionální čištění za mokra, kromě komerčního praní. Profesionální chemické čištění - postup čištění textilních výrobků zpracováním v určitém rozpouštědle (kromě vody), běžně používaném profesionály při chemickém čištění. Tento postup se skládá z čištění, máchání a odstřeďování. Následuje vhodný způsob sušení a regenerační postupy doúpravy. Profesionální čištění za mokra - postup čištění textilních výrobků ve vodě, prováděný profesionály za použití speciální technologie (čištění, máchání a odstřeďování), detergentů a přísad pro minimalizaci škodlivých účinků. Následuje vhodný způsob sušení a regenerační postupy doúpravy.

pokračování článku

22.01.2015Stuhy, lemovky a keprovky - názvosloví

Lemovka
proužek textilie, obvykle šířky 6 až 40 mm, určený na vytvoření lemu. Je převážně z jiného materiálu i jiné barvy nežli lemovaná plocha.
Stuha
úzká plošná textilie z nejrůznějších materiálů, vytvořená soustavou osnovních a útkových nití pomocí nejrůznějších vazeb, s pevnými okraji. Používá se k lemování, začišťování, ozdobným oděvním a technickým účelům.
Rypsovka
jednoútková stuha s příčným žebrováním, které vzniká pomocí plátnové vazby, hrubších útkových přízí a slabší osnovy. Kraje jsou v dutinné vazbě. Vyrábí se jednobarevná, pestrá i s moaré efektem, v šířce 5 až 70 mm. Používá se k ozdobným účelům a lemování.
Plátnovka
jednoútková stuha nebo tkanice z různých materiálů, vyráběná v plátnové vazbě, okraje mohou být v odlišné vazbě s hladkým povrchem, v šířce 5 až 100 mm. Používá se k lemování a začišťování oděvů nebo k technickým účelům.
Keprovka
jednoútková stuha nebo tkanice obvykle 6 až 60 mm široká, vyrobená z různých materiálů v čtyřvazném oboulícním lomeném kepru, který vytváří na povrchu plastickou strukturu. Kraje mohou být v odlišné barvě. Používá se jako lemovka k začišťování oděvů, při výrobě zdrhovadel a k technickým účelům.

22.01.2015Číslování nití a příze

Číslováni nití (přízí)
vyjadřovalo jemnost nitě a udávalo buď hmotnost jednotky délky nitě - číslování přímé, nebo délku nitě na jednotku hmotnosti - číslování nepřímé.
1. přímé č. a) Ttex - přímé, desetinné číslování, udávající hmotnost nitě v g při délce 1000 m (25 tex udává, že nit, jejíž délka je 1000 m, má hmotnost 25 g). Systém Ttex byl zaveden mezinárodní organizací ISO jako jednotný systém označování délkové hmotnosti vláken, hedvábí, kabelů, pramenů, pásků a nití. Tento systém se používá i v ČR a SR. Kromě jednotky tex se užívají i označení pro násobky a podíly: kilotex (ktex), de-citex(dtex) a militex (mtex),
b) Tden - tzv. legální číslování, do zavedení systému Ttex běžně užívané pro chemická střížová vlákna a nekonečná vlákna (hedvábí). Udává hmotnost vlákna nebo nitě v g při délce 9000 m.

Základy systémů číslování přízí a nití

Nm (Čm)x = délka /m/ jednoduché nitě, vážící 1 gram
NeB (Čab) = délka /m/ jednoduché nitě, vážící 0,59 gramu
tex (tex) = hmotnost /g/ jednoduché nitě o délce 1.000 m
dtex (dtex) = hmotnost /g / jednoduché nitě o délce 10.000 m
Td (Td) = hmotnost /g / jednoduché nitě o délce 9.000 m

Přepočítávací tabulka:

Označení jemnostiZkratkaNm (Čm )NeB (Čaba)texdtexTd
číslo metrickéNm /Čm-Nm x 0,591 000 : Nm1 000 : Nm9 000 : Nm
č. anglické bavln.NeB (Čaba)NeB : 0,59-590 : NeB590 : NeB5 310 : NeB
Textex1 000 : tex590 : tex-tex x 10tex x 9
Decitexdtex10 000 : dtex5 900 : dtexdtex : 10-dtex x 0,9
Titr deniérTd9 000 : Td5 310 : TdTd : 9Td : 9-
       
PŘÍKLAD:50 tex1 000 :50 tex =20 Nm/Čm590 : 50 tex = 11,8 NeB-50 tex x 10 = 500 dtex50 tex x 9 = 450 Td

 Příklad:

Niť Nm 100/3 se skládá ze 3 jednoduchých přízí (nití) o tlouštce Nm 100 (každá z těchto tří jednoduchých přízí/nití).
1 gram této skané nitě tudíž bude mít délku 100 : 3 = 33,3 metrů

Způsob psaní:

Nm 100/3 = NeB 60/3 = 10 tex x 3 = 100 dtex x 3 = 90 Td x 3
Nm 120/2 = NeB 71/2 = 8,3 tex x 2 = 83 dtex x 2 = 75 Td x 2

1

Kategorie zboží

Poptávka

Nákupní košík

Celková cena:
0,00 Kč s DPH

Info

Upozornění zákazníků na maloodběry (25%přirážka). Minimální hodnota objednávky je 300,-Kč bez DPH.
EXPEDICE ZÁSILEK PROBÍHÁ DLE POŘADÍ PŘIJATÝCH OBJEDNÁVEK.
Telefonní hovory omezte, prosím, pouze na důležité,
abychom mohli rychle a efektivně připravovat Vaše objednávky.
DĚKUJEME

Rychlý kontakt

Expedice, objednávky, reklamace:
Telefonické kontakty
Po-Čt 8.00-15.00
Pá 8.00-14.00

+420 491 426 692
+420 491 422 050
+420 491 420 687

E-mail:
bedimex@bedimex.cz